Leerling- begeleiding

Op het Greijdanus is veel aandacht voor de begeleiding van leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidingsuren.

mask

Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met u.

Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 begeleiden in het Steunpunt. Bij deze steunpunten werken professionals samen met de mentor en de leerling aan de hand van een Onderwijs Ondersteunings Perspectiefplan (OPP). Via een leerlingbegeleider kan een leerling worden aangemeld bij een Steunpunt.

Lees hier meer informatie over het ouder en jeugdsteunpunt.

Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instanties binnen de jeugdzorg. Dit gaat altijd in overleg met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ondersteuningsteam.

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio’s van onze vestigingen zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Hier wordt ook de verdeling van de zorggelden geregeld.

mask

Bij de aanmelding van leerlingen op het Greijdanus in relatie tot passend onderwijs zijn een aantal zaken van belang.

 

De eerste vraag is of een leerling op zijn of haar plek is voor wat betreft de identiteit van de school. Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie de identiteit van het Greijdanus en de kennismakingsgesprekken.

Informatie over identiteit

De tweede belangrijke vraag is of het Greijdanus de leerling onderwijs kan bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Greijdanus kan voor verreweg de meeste aanmeldingen passend onderwijs bieden. Soms geven ouders aan dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval stellen we een zogenaamd ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling op. In het ontwikkelingsperspectief staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectief vast. Met de ouders wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd, maar uiteindelijk beslist Greijdanus op grond van haar professionaliteit. De beoordeling van een aanmelding wordt gedaan door de plaatsingscommissie van de Greijdanusvestiging. Het ontwikkelperspectief wordt na inschrijving door Greijdanus gebruikt als uitgangspunt om de leerling op te leiden. Samen met ouders evalueert de school het ontwikkelingsperspectief en stelt dit zo nodig bij.

Ondanks het feit dat we een compleet ondersteuningsaanbod kunnen bieden zijn er natuurlijk ook grenzen aan passend onderwijs. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij er gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd.

Als een leerling naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen vraagt het bevoegd gezag van Greijdanus bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan