Geschreven op 09-10-2018

Greijdanus presenteert nieuw merk voor christelijk voortgezet onderwijs: GO

Vanaf 9 oktober 2018 heeft Greijdanus een eigen keurmerk: GO. GO is het resultaat van een jarenlang proces waarbij de christelijke identiteit op verschillende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren. Die samenhang vanuit verschillende onderwerpen en de brede doorwerking van de christelijke missie, maakt GO ook onderscheidend ten opzichte van andere VO-scholen.

De scholengemeenschap loopt hiermee voorop in de christelijke vorming van jongeren, waarbij de veranderingen langzaamaan maar zeker zichtbaar worden in de hele scholengemeenschap. GO staat voor christelijk voortgezet onderwijs en geeft beweging en groei aan want de school wil de identiteit van de school blijven ontwikkelen.

Wat zie je nu al van GO terug binnen Greijdanus?
Kijk op het onderwijs
Werken volgens het GO-principe houdt in dat het onderwijs anders wordt georganiseerd, waarbij per vak gekeken wordt naar het meest passende niveau en waarbij een kleine mentorgroep centraal staat in plaats van de gebruikelijke klassenstructuur. In Meppel heeft men daar al grote stappen in gezet: “Hoe vaak zat jij je te vervelen op school?” vraagt Ton Sebens, locatiedirecteur in Meppel. “We denken vaak in vakken, niveaus, diploma’s en lesroosters, maar als we als school denken in leerdoelen en jongeren op maat laten leren, liggen er kansen om onderwijstijd anders in te delen. Jongeren kunnen zich zo ontwikkelen zonder hun hele schooltijd voor alle vakken vast te zitten aan een bepaald niveau.” Sebens: “Jongeren kunnen ook niet meer blijven zitten want het is jammer als ze alle vakken moeten overdoen, terwijl er maar voor een paar vakken reparaties nodig zijn.”
Op het Greijdanus wordt binnen alle locaties steeds meer gekeken naar de mogelijkheden, interesses en de motivatie van de jongeren die zelf, met hulp van docenten, hun leerdoelen formuleren en in hun eigen tempo leren vanuit leerlijnen.

Kijk op de positie van jongeren en medewerkers
Martin Jan de Jong (bestuurder Greijdanus), vertelt dat een jongere die een GO-school binnenstapt, wéét dat er veel aandacht wordt besteed aan het christen-zijn en aan het ontdekken van de wereld. Hij weet ook dat hij er verschillende vakken kan volgen op verschillende niveaus, en dat er praktischer en projectmatiger gewerkt wordt, waardoor er meer samenhang komt in de leerstof. Jongeren werken op het Greijdanus vanuit GO ook aan een identiteit-curriculum, waarbij ze vastleggen wat ze leerden om als christen te leven. “Jongeren krijgen op school, naast hun diploma, vaker ook een vormingscertificaat waarin loopbaanoriëntatie en burgerschap staan beschreven, maar ook de stappen die een jongere heeft gezet om als christen te leven”, vertelt Gert Jan Niewold, locatiedirecteur Zwolle. “Jongeren leren op school verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven, en ik ben heel blij met de stappen die wij zetten in hun vorming.”
Jongeren worden niet meer alleen als leerlingen gezien, maar op Greijdanus zijn ze medewerkers die zelf bijdragen aan hun opleiding. Een aantal jongeren speelt een adviserende rol bij het vervullen van vacatures, andere leerlingen vervullen een rol als gastheer, of gastdame, of lossen problemen op bij de ICT-helpdesk. Soms worden ze hiervoor betaald door het Bureau van Waarden, een intern uitzendbureau.

Kijk op de medewerker
GO heeft ook betekenis voor de medewerker. De medewerker is – verbonden aan en vanuit de christelijke identiteit – werkzaam vanuit verschillende rollen: Leermeester, waarbij inhoud en vaardigheden centraal staan. Rolmodel, waarin de medewerker een voorbeeldfunctie heeft. En ook vertrouwenspersoon, waarin duidelijk wordt dat het goede persoonlijke gesprek van wezenlijke waarde is.

Kijk op inrichting van gebouwen
Ook binnen het schoolgebouw wordt GO op termijn meer zichtbaar. Denk aan de manier waarop de ruimtes zijn ingericht; er komen steeds meer plekken vrij waar leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, los van hun klas. Maar ook de zeven waarden staan letterlijk centraal en krijgen steeds meer een plek in de aankleding van de gebouwen.

Kijk op de betekenis van school voor welbevinden van de jongeren
De verantwoordelijkheid van het Greijdanus met het GO-principe voor haar scholieren, houdt niet op bij de schooldeur, en daarom staat de school in nauw contact met ouders die zich kunnen verenigingen in de Vriendenstichting van de school. “Jongeren kunnen op school huiswerk maken en, als dat nodig is, regelen we hulp en begeleiding”, zegt directeur Gert Jan Niewold.
“De interesse van de leerling én vorming staan centraal, zodat jongeren kunnen schitteren in Gods licht”, vult De Jong aan. “Juist voor die identiteit zijn honderden scholieren bereid om op schooldagen zestig kilometer te reizen of een uur te fietsen. Ouders kunnen bovendien vanuit de Vriendenstichting een vergoeding krijgen, wanneer de reiskosten bijna niet te dragen zijn, om hun kinderen op Greijdanus een plek te geven om te groeien.”

Wordt het nu anders?
Ja en nee. We zijn al een eind op weg, en tegelijkertijd daagt het ons uit om ons verder te ontwikkelen. Het vormgeven van GO is een voortdurende zoektocht waarvoor geen passende sleutel klaar ligt. “Het is buffelen om een bestaande school te gaan draaien met dit merk”, vertelt Martin Jan. Ton Sebens ziet dat ook docenten leren van en gevormd worden door de ontwikkelingen in de school waarbij meer recht wordt gedaan aan verschillen. “Docenten dagen jongeren uit in plaats van ze te instrueren. “Iedereen leert op het Greijdanus, niet alleen de leerling”, lacht Sebens. “Op dit moment ondervinden we problemen bij het loslaten van lesroosters, en denken we na hoe we dagdelen kunnen inpassen in onze organisatie. We maken mooie stappen maar zijn nog volop in ontwikkeling.” Dat is ook de overtuiging van De Jong: “Omdat wij het zó belangrijk vinden dat jongeren op verschillende manieren kunnen leren, gaan wij deze puzzels oplossen.”
“Veel collega’s, ouders en scholieren zijn enthousiast over de ontwikkelingen”, weet De Jong. “Twee maanden geleden nam een actieve, enthousiaste havo-scholier afscheid nadat ze haar diploma had gehaald. Ze zei: “Ik verheug me erop om over vier jaar les te gaan geven op het Greijdanus’.”

Kijk op de toekomst
“Wij zijn meer dan een school die een diploma oplevert”, vindt Gert Jan Niewold. “Het uiteindelijke plaatje van een Greijdanus dat draait vanuit GO, is nog niet altijd even zichtbaar, maar de contouren zijn te zien en we werken er biddend en zegen vragend naar toe. Het is een gezamenlijke zoektocht waarin we enthousiast ervaringen uitwisselen en ons ontwikkelen.”
Martin Jan de Jong benadrukt dat bij al deze beweging, verandering en groei, de missie van het gereformeerde Greijdanus vaststaat: de scholengemeenschap wil met persoonlijk, christelijk onderwijs, de talenten en mogelijkheden van jongeren ontwikkelen, waardoor ze, samen met anderen, als verantwoordelijke christenen Christus kunnen volgen en zich dienstbaar inzetten. Kortom: Schitteren in Zijn licht.

Waarom GO?
Het woord GO staat voor vooruitgang en geeft positieve energie weer. Het logo kan gezien worden als een brilletje en geeft hiermee kijk op onderwijs weer, maar geeft ook samenhang en binding aan. Komende maanden wordt het GO- logo nog verder ontwikkeld.

GO scholen kenmerken zich door het volgende:
> Ze geloven in de God van de bijbel, die betrouwbaar is. Van Hem willen ze delen en iets zichtbaar maken in deze wereld.
> De hele mens is belangrijk: ze gaan voor een diploma dat past en dragen zorg voor het welbevinden. Daarin zijn ze er zeker ook voor de jongeren voor wie het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. Alle mensen in de school zijn gelijkwaardig, met verschillende rollen.
> Het leven en werken in de school wordt op alle plaatsen gestuurd en geïnspireerd door zeven waarden:
Christus volgen: Leven met de God van de Bijbel. In het volgen van Christus wordt de liefde voor andere mensen zichtbaar.
Groeien: Iedereen en alles groeit, leert en ontwikkelt voortdurend.
Verschil: Iedereen is van waarde en verdient respect. Ieder mens maakt zijn eigen ontwikkeling door.
Samen: meerwaarde wordt gecreëerd door ‘verschil’lende mensen en verbanden bij elkaar te brengen. Ze leren van elkaar.
Dienstbaar: Mensen zijn op iedere plek geroepen vorm te geven aan ‘liefde’, dienstbaarheid, delen van ‘Gods liefde’. Ook naar de samenleving en de schepping.
Verantwoordelijk: leven vanuit een Identiteit die God geeft. En, er wordt gewerkt in een organisatie met vastgesteld beleid. Daarin wordt gewerkt, ontwikkeld en verantwoord.
Genieten: En naast dit alles staat dat genieten van wat ontvangen wordt en wat gedeeld mag worden het leven voor iedereen plezieriger maakt.

Dit is de basis voor hoe gekeken wordt naar mensen, onderlinge omgang en de manier van leren.
Dit wordt zichtbaar in leerruimtes, de relatie met de schoolomgeving, de schoolorganisatie, de plek van jongeren, ouders en medewerkers, het gebouw. En bij dit alles is de basis op orde.

Deel post met vrienden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan