Geschreven op 10-12-2019

Vacature lid Raad van Toezicht

Profiel voor de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland

De stichting
Greijdanus is een school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met bijna 4500 leerlingen verdeeld over vier vestigingen. Met de missie ‘Schitteren in Zijn licht’ bekent Greijdanus kleur. Dit is uitgewerkt in een identiteitsdocument en meerdere beleidsdocumenten die onderling in sterke samenhang functioneren. De gereformeerde identiteit is actief onderwerp van verdieping. Wij willen ons verbinden met mensen die met ons willen werken aan het realiseren van onze missie. In de vier vestigingen – Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede – krijgt een breed en vernieuwend aanbod van vmbo bb tot en met vwo vorm. Uitdrukkelijk wil de school er zijn voor kinderen die niet een vanzelfsprekende plek hebben. In het GO|ON verband trekken het gereformeerd primair onderwijs – Florion, De Oosthoek – en Greijdanus samen op om het beste voor leerlingen te bieden. De school is financieel gezond, heeft een stabiele achterban en scoort overwegend goed op de kwaliteit van het onderwijs.

De Raad van Toezicht
‘Goed bestuur’ is een belangrijk punt van aandacht voor publieke dienstverlening. De stichting werkt met een professioneel eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt namens ‘de maatschappij’ toezicht op het bestuur en is tegelijk klankbord voor en werkgever van het bestuur. Een aantal besluiten van het bestuur zijn onderhevig aan goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze betreffen met name de jaarlijkse financiële stukken en het meerjarenbeleid waaronder begrepen de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit. Bij de taakuitoefening richt de RvT zich naar het belang van de stichting. De governance code ‘Goed onderwijsbestuur’ is van toepassing.

Vriendenstichting
Naast de school functioneert een stichting Vrienden van Greijdanus. Deze ontwikkelt zich als platform voor betrokkenheid van ouders, alumni, maatschappelijke organisaties, ondernemingen met de school. Ze faciliteert de ondersteuning van ruim 300 ouders om de reiskosten draaglijk te maken. Bestuurlijk is er een nauwe koppeling. Tegelijk functioneert de Vriendenstichting formeel onafhankelijk van de school.

Profiel van de Raad van Toezicht
Gelet op haar positie wil de RvT leden die:
> gezamenlijk willen bijdragen aan de missie en doelstelling van de school;
> bestuurlijke kennis en ervaring hebben in de onderwijssector, overheid, maatschappelijke of commerciële onderneming;
> een academisch werk- en denkniveau hebben met een brede maatschappelijke belangstelling;
> onafhankelijk zijn (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak);
> beschikken over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
> herkenbaar en geloofwaardig zijn in de ogen van de belangrijkste stakeholders: ouders, maatschappij, medewerkers en kerken;
> beschikken over een relevant netwerk;
> standvastig zijn, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters;
> in staat zijn om vanuit hoofdlijnen, kritische distantie en betrokkenheid met het College van Bestuur te werken;
> zich in woord en gedrag persoonlijk verbinden aan het identiteitsdocument van de school;
> een voorbeeld voor anderen zijn in de navolging van Christus. En persoonlijk en in de kerk het evangelie lezen en overdenken en daarnaar gehoorzaam willen luisteren. Ze zijn belijdend en meelevend lid van hun kerkelijke gemeente;
> de Greijdanus-waarden in hun functioneren als leidend en inspirerend zien: Christus volgen, groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten.
> bereid en in staat zijn alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
> minimaal beschikbaar zijn op circa 6- 10 avonden per jaar.

Specifieke eisen aan de samenstelling van de Raad:
> maatschappelijk heterogene samenstelling: leden zijn complementair qua kennis, ervaring, netwerken en kerkelijke herkomst;
> specialiteiten op de gebieden onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, kwaliteitsbeleid, en financieel beleid & beheer;
> kennis op hoofdlijnen van voor het onderwijs relevante aandachtsgebieden, zoals Passend Onderwijs, de relatie met overheden, jeugdzorg en andere maatschappelijke partners.

De Raad van Toezicht kent voor leden een vergoeding die is afgeleid van de regeling van de VTOI.

Vacature
In de RvT ontstaat binnenkort een vacature. Gelet op de samenstelling van de RvT zijn we op zoek naar een kandidaat die past in geschetste brede profiel. In het bijzonder zoeken we een lid die onderwijskundige expertise met zich mee brengt. Dit lid wordt benoemd op bindende voordracht van de Medezeggenschapsraad van de school.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
– de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Gerdien Rots (gerdien@bureaurots.nl of 06-29041514)
– de voorzitter College van Bestuur, de heer Martin Jan de Jong (m.j.dejong@greijdanus.nl of 06-22957497)
– of de secretaris van de MR, de heer Piet Staal (p.staal@greijdanus.nl of 06-38260429).

Reacties willen we graag voor 1 februari 2020 ontvangen. U kunt deze sturen naar:
Greijdanus Raad van Toezicht, t.a.v. mw. C. Dijkstra-van der Veen, Postbus 393, 8000 AJ ZWOLLE.
Of per mail naar: raadvantoezicht@greijdanus.nl.

Deel job met vrienden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan