Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Als leerling van Greijdanus kun je te maken krijgen met ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Mocht je hier mee te maken hebben of mocht er sprake zijn van een vermoeden dat anderen daar mee te maken hebben dan kun je voor ondersteuning terecht bij vertrouwenspersonen. Zij kunnen je helpen om samen met jou te komen tot een oplossing o.a. door eerste opvang te verzorgen en door je te helpen met informatie over te nemen stappen en te volgen procedures. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteuning bieden bij het inschakelen van hulpverlening of deskundigen of bij het indienen van een formele klacht.

1. In eerste instantie via de volgende personen:
• Direct aanspreken van dader.
• Melden bij ouder, mentor of docent.
• Indien gewenst melden bij leidinggevende van betrokken docent of medewerker.

2. Mogelijkheid voor ondersteuning, eerste opvang, advies en begeleiding van interne vertrouwenspersoon.

3. Mogelijkheid voor ondersteuning, eerste opvang, advies en begeleiding bij externe vertrouwenspersoon bij professioneel bureau of arbodienst.

4. Mogelijkheid om klacht in te dienen bij Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs onder toepassing van klachtenregeling voor het gereformeerd onderwijs.

Interne vertrouwenspersonen (leerlingbegeleiders) en externe vertrouwenspersonen
Hieronder staat een lijst met de vertrouwenspersonen op de verschillende vestigingen van Greijdanus. Hier kun je in eerste instantie contact mee opnemen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Als dat om wat voor reden dan ook niet wenselijk is, kan er contact worden opgenomen met een externe contactpersoon. Daar lees je hieronder ook meer over.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen uw klacht uiterst zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, zijn wij als school verplicht om aangifte te doen.

Interne vertrouwens- personen

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan? Dan kun je je verhaal kwijt bij een deskundige vertrouwenspersoon. Op elke vestiging van Greijdanus zijn er vertrouwenspersonen die er speciaal zijn om leerlingen te helpen wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen op school, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld. Ook kan je je richten tot een externe vertrouwenspersonen buiten de school, als je dat liever hebt.

Uiteraard wordt je melding zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Interne vertrouwenspersonen
Enschede:
Anita Odink
E. a.odink@greijdanus.nl
T. 038 – 4968 535

Berthilde Horstman
E. b.horstman@greijdanus.nl

Meppel:
Niek Groenwold (Docent en leerlingbegeleider)
E. n.groenwold@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 559

Annelies Dijkema (Docent en leerlingbegeleider)
E. a.dijkema@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 564

Hardenberg:
Jolanda Kohl-Stevens (Docent en leerlingbegeleider)
E. j.kohl@greijdanus.nl

Catrien van Brouwershaven-Ferkranus (Docent en leerlingbegeleider)
E. c.vanbrouwershaven@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 510

Peter ten Kate (Docent en leerlingbegeleider)
M. p.tenkate@greijdanus.nl

Zwolle:
Froukje Verhoef (Docent en leerlingbegeleider)
E. f.verhoef@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 685

Mirjam Zomer
E. m.zomer@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 612

Fred van der Mark (Docent en leerlingbegeleider)
E. f.e.vandermark@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 582

Inge Goldsteen (Docent en leerlingbegeleider)
E. j.g.goldsteen@greijdanus.nl
T. 038 – 4698 691

Margreeth Groenwold (Leerlingbegeleider)
m.a.groenwold@greijdanus.nl

Willeke van der Stege (Leerlingbegeleider en HB coach)
w.vanderstege@greijdanus.nl
038-4698656

Tim Braaksma (Leerlingbegeleider)
t.c.braaksma@greijdanus.nl
06-40285175

Externe vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, kunnen ouders/verzorgers of leerlingen ook een beroep doen op de ondersteuning van de externe vertrouwenspersonen. Zij bezitten de deskundigheid om in eerder genoemd situaties te ondersteunen en verder te helpen.

Mevrouw J. Crielaard | T 06 33 14 13 56 | E jcrielaard@centraalnederland.nl
Mevrouw H. Nieuwenhuis – van de Kieft | T 06 10 04 31 32 | E hnieuwenhuis@centraalnederland.nl

Landelijke Christelijke Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland
Hoofdkantoor Nunspeet
Galvaniweg 13
8071SC Nunspeet
085-8330330

Klachten over ongewenst gedrag die naar uw mening niet afdoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie LVGS. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen kunnen ook een beroep doen op de vertrouwensinspecteur, die informatie en advies geeft.

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en adviseert bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en bij ernstig fysiek of geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteur is te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 111 3 111.

Klachten

Ouders/verzorgers hebben verschillende contacten met school; via docenten, mentoren, adjuncten, decanen en de directie. Nu kan het voorkomen dat u door de bomen even het bos niet meer ziet. Of misschien heeft een contact niet tot het gewenste resultaat geleid.

Is uw vraag niet naar tevredenheid beantwoord? Heeft u een geschil of een klacht waar u met de verantwoordelijke adjunct directeur niet uitkomt? Neem dan contact op met de vestigingsdirecteur. In overleg hopen we tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Mocht dit niet naar uw tevredenheid zijn, dan kunt u het College van Bestuur (CvB) benaderen via e-mail secretariaat@greijdanus.nl of telefonisch: 038- 469 8620. U of uw kind kunt ook een gesprek aanvragen met een extern vertrouwenspersoon. Onderstaand vindt u de contactgegevens.

Externe vertrouwenspersoon klachtenregeling
Als u of uw zoon of dochter vindt dat een klacht niet naar behoren is opgelost, kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon Hans Bügel. Hij kan bemiddelen tussen u of uw zoon of dochter en degene waarover de klacht gaat, of helpen om een officiële klacht in te dienen.

Klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs
Als u of uw zoon of dochter vindt dat een klacht niet naar behoren is opgelost, kan de klachtencommissie een objectief onderzoek naar uw klacht en de procesgang instellen. Daartoe kunt u contact opnemen met de klachtencommissie, waarbij onze school is aangesloten:

Contact klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs
P/a GCBO
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T 070 – 386 1697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan