Absentie, verlof of ziekmelden

Verlof aanvragen / Kind absent melden

Als een leerling een of meerdere lessen op één dag moet verzuimen vanwege bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, de tandarts¹, een begrafenis of huwelijk², dan doen ouders vooraf een melding in de Somtoday Ouderapp.

Niet correct gemeld verzuim en/of achteraf gemeld verzuim is ongeoorloofd schoolverzuim. De school neemt deze verlofaanvragen niet in behandeling en meldt het verzuim aan de leerplichtambtenaar. Een aanvraag voor vakantieverlof moet tenminste acht weken van tevoren zijn ingediend bij de directeur van de vestiging.

¹ We verwachten dat afspraken bij de tandarts en orthodontist zoveel mogelijk buiten de lestijden plaatsvinden.
² Let op: vrij vragen van school kan maar in een beperkt aantal gevallen! In de folder ‘Leerplicht en Leerrecht’ leest u wanneer uw kind wel of niet vrij mag van school.

Kind ziekmelden (vóór schooltijd) en onvoorzien verlof

Als een leerling ziek is of om een andere onvoorziene reden (bijv. een bezoek aan de huisarts) niet op school kan zijn, dan geven de ouders dit z.s.m. telefonisch door aan de school (in elk geval voor aanvang van het eerste lesuur). Zodra de leerling weer terug is op school, levert de leerling een ingevulde³, ondertekende absentiekaart in bij de conciërge. Indien er geen telefonische melding en/of geen briefje volgt is de afwezigheid ongeoorloofd. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

³ Wilt u bij ziekte een juiste omschrijving geven van het ziektebeeld?

Ziek naar huis (tijdens een lesdag)

Als een leerling gedurende de lesdag ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich altijd bij de conciërge of adjunct directeur. De leerling mag alleen naar huis met toestemming. Het is de bedoeling dat als de leerling thuis is gearriveerd, de ouders school bellen om te melden dat hun zoon/dochter veilig thuis is aangekomen. Bij onderbouwleerlingen wordt contact met de ouders opgenomen vóórdat we hen naar huis laten gaan. Als een leerling naar huis gaat zonder af te melden, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

Te laat komen

Te laat komen wordt geregistreerd en beoordeeld op geoorloofd of ongeoorloofd te laat. Vervolgens wordt beslist of er verdere maatregelen nodig zijn bij ongeoorloofd te laat, bijv. de volgende dag om 8.00 uur melden. Ongeoorloofd te laat komen is een vorm van spijbelen en herhaald te laat komen zal doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar.

De school vertrouwt erop dat u er samen met ons voor wilt zorgen dat het verzuim van de leerlingen tot een minimum wordt beperkt. Alleen dan kan het onderwijsproces zo ongestoord mogelijk verlopen.

Contact verzuimcoördinator

Zwolle

Allard Vogelzang | a.m.vogelzang@greijdanus.nl | 038 4698 671

Hardenberg

Jan Kelder | jan.kelder@greijdanus.nl | 038 469 8527
Ronald Janssen | j.r.janssen@greijdanus.nl | 038 469 8529

Enschede

Tieme Meints | t.meints@greijdanus.nl | 038 469 8538

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan