Medezeggenschap

MR & VMR

Voor Greijdanus zijn onderstaande medezeggenschapsraden actief:
• de (centrale) medezeggenschapsraad (MR)
• vier vestigingsmedezeggenschapsraden (VMR) 

De MR behandelt de schoolbrede onderwerpen en/of de zaken die op meer dan twee vestigingen spelen. De VMR behandelt de vestigingsspecifieke onderwerpen. Als we de begroting als voorbeeld nemen dan geeft de MR de kaders aan en de VMR geeft er invulling aan op vestigingsniveau. 

Bij het werk van de (V)MR speelt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een belangrijke rol. Hierin zijn de bevoegdheden van de medezeggenschap verankerd. Op Greijdanus is de medezeggenschap geregeld in een statuut en een reglement. 

Omdat beslissingen van het bevoegd gezag of de schoolleiding vaak gevolgen hebben voor leerlingen, personeel en ouders, vindt de wetgever het belangrijk dat die groepen (geledingen) ook mee kunnen praten over het beleid van de scholen. In de (V)MR hebben dan ook ouders, personeel en leerlingen zitting.

Contact

 

MR Greijdanus
E mr@greijdanus.nl 

VMR Zwolle
E vmrzwolle@greijdanus.nl 

VMR Hardenberg
E vmrhardenberg@greijdanus.nl 

VMR Meppel
E vmrmeppel@greijdanus.nl 

VMR Enschede
E vmrenschede@greijdanus.nl 

Ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap
E ambtelijksecretarismedezeggenschap@greijdanus.nl 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan