Privacy-statement

Het Greijdanus vindt de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers op onze scholen belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is;
• kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is;
• de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden of dat er een wettelijke verplichting is;
• wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan;
• bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens wij doen;
• gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
• een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken.
• een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacybeleid.
• de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet.

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacystatement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy of het melden van een mogelijk datalek kan via privacy@greijdanus.nl.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)
De FG van het Greijdanus is dhr. L. Zegers. Hij is bereikbaar op lars@privacyopschool.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06 48080297.
Het FG-registratienummer is FG006546.

Datalek melden?
Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of privacy@greijdanus.nl.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan